Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Etický kodex

handshake-hearth

Vstupní ustanovení

 • Základním cílem společnosti OCCASIO o.p.s. je zvyšování kvality a úrovně života sociálně znevýhodněných jedinců a skupin v naší společnosti. Základním nástrojem je realizace principu Mikrofinancování, v němž OCCASIO o.p.s. vystupuje jako zprostředkovatel.
 • Účelem daného Etického kodexu je vymezení a podporování žádoucích standardů chování společnosti OCCASIO o.p.s. a jeho zaměstnanců při realizaci výše uvedeného základního cíle a při užití výše uvedeného základního nástroje, a to ve vztahu k veřejnosti, klientům, Příjemcům, Investorům a spolupracovníkům.
 • Pro společnost OCCASIO o.p.s. znamená Etický kodex OCCASIO dobrovolné rozšíření pravidel nad rámec zákonných norem (zejmén azákon č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 90/2012 O obchodních korporacích, zákon č. 240/2013 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech a zákon č. 15/1998 Sb. O dohledu v oblasti kapitálového trhu).
 • Pro zaměstnance společnosti OCCASIO o.p.s. je Etický kodex OCCASIO závazný a jeho porušení je hodnoceno jako závažné porušení pracovněprávních povinností.

Obecné zásady chování mikrofinančního Zprostředkovatele

 • Zprostředkovatel mikroúvěru se zavazuje poskytovat financování za etických podmínek, tzn. minimálním úrokem.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru se skrze svoji aktivitu zavazuje podporovat a propagovat rozvoj mikrofinančního sektoru v České republice.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru respektuje při práci s klienty jedinečnost každého člověka a jeho lidská práva, a při hodnocení a výběru klientů nikoho nediskriminuje na základě na jeho původu, etnické příslušnosti, rasy či barvy pleti, mateřského jazyka, věku, pohlaví, rodinného stavu, zdravotního stavu, sexuální orientace, náboženského a politického přesvědčení.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru poskytuje mikrofinanční služby dle pravidel spravedlivé hospodářské soutěže, nebude tolerovat zneužívání konkurenčních výhod a nekalých praktik.
 • Zprostředkovatel úvěru při zajišťování financování postupuje etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru dbá na využití pouze takových finančních zdrojů, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.

Vztah k Příjemci mikrofinancování

 • Zprostředkovatel vede Příjemce k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru poskytne Příjemcům úplné a přesné informace o podmínkách poskytovaného mikroúvěru.
 • Zprostředkovatel mikroúvěru chrání důstojnost a právo příjemce na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Údaje a informace požadované od Příjemce budou využity výhradně v souvislosti s potřebou zajištění služeb, které jsou Příjemci poskytovány, a to jen v míře nezbytně nutné. Žádnou informaci o Příjemci neposkytne třetím osobám bez jeho souhlasu.

Vztah k investorům

 • Zprostředkovatel bude jednat tak, aby veškerá domluva a i následné transakce s investory byly čestné. Nečestné či klamavé jednání jako účelové nadhodnocení klientova movitého/nemovitého majetku, schopností či portfolia nebude tolerováno. Stejně tak je nepřípustné i dvojité financování či rozdělení části úvěru na činnosti nesouvisející s primárním účelem úvěru.
 • Zprostředkovatel získá co nejvíce relevantní a přesné informace o příjemci, aby tím minimalizoval potencionální riziko pro Investora.
 • Zprostředkovatel bude spolupracovat s takovými Investory, kteří jsou schopni pochopit a akceptovat rizika investic v mikrofinančním sektoru.
 • Zprostředkovatel důkladně prověří Investora, aby zamezil financování z nejasných zdrojů či praní špinavých peněz.
 • Zprostředkovatel se bude pokoušet diversifikovat investiční zdroje, aby nedošlo k převažující závislosti na jednom investorovi.

Povinnosti zaměstnance Zprostředkovatele

 • Zaměstnanec je za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.
 • Zaměstnanec svým jednáním musí předcházet situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a svých pracovních povinností. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
 • Zaměstnanec nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování.

Vztah k zaměstnancům/kolegům

 • Zprostředkovatel nabídne svým zaměstnancům dostatečný prostor pro osobní rozvoj a růst.
 • Zprostředkovatel zamezí jakékoliv diskriminaci mezi svými zaměstnanci.

Etický kodex byl schválen správní radou společnosti OCCASIO o.p.s. dne 19. 2. 2015 a nabývá účinnosti od 28. 2. 2015.