Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Hodnocení žadatelů

Hodnocení žadatelů o úvěr

Administrátor, OCCASIO, o.p.s., tj. mikrofinanční instituce, prověří, zda:

  • žadatel naplňuje charakter sociálního podniku,
  • požadovaný úvěr směřuje k realizaci sociálních cílů (např. vznik pracovních příležitostí pro rizikové skupiny na trhu práce apod.),
  • klient je úvěruschopný. U sociálních podniků mikrofinanční instituce (pro banku) prověřuje finanční riziko klienta a obchodní riziko úvěrového obchodu. Výsledkem analýzy finančního rizika je identifikace finanční schopnosti klienta splácet úvěr. Základem je analýza finančních výkazů za několik posledních období. K požadovaným výkazům patří výkaz zisků a ztrát, bilance a výkaz cash flow.

Specifikum posuzování vhodnosti poskytnutí mikroúvěru klientovi – sociálnímu podniku ze strany mikrofinanční instituce spočívá v hloubkové analýze nejen ekonomické, ale i sociální situace klienta, tak aby mezi oběma stranami byl nastolen vztah důvěry a byla v maximální možné míře odstraněna rizika z asymetrie informací. Mikrofinanční instituce si proto může vyžádat další doplňující údaje o finanční situaci a majetkových poměrech klienta, ale i jeho pověsti mezi jeho zaměstnanci, zákazníky příp. i u místních správních orgánů.

Pokud jde o předložené finanční údaje, mikrofinanční instituce posoudí především jejich reálnost a jejich hodnoty ve vztahu k výši požadovaného úvěru a následně provede (opět v zastoupení za úvěrující banku) finanční analýzu. Ta spočívá především ve využití poměrových ukazatelů. Poměrový ukazatel vyjadřuje vztah mezi jednou či více položkami bilance nebo účtu zisků a ztrát. Výsledkem finanční analýzy je posouzení finanční a majetkové situace klienta v těchto základních oblastech – v oblasti likvidity, v oblasti ziskovosti, v oblasti kapitálové struktury. Ukazatele je třeba posuzovat ve vzájemných souvislostech se zhodnocením jejich možných vývojových trendů v budoucnosti. Při posuzování obchodního rizika posuzuje mikrofinanční instituce úvěrový případ v širších souvislostech a řeší problémové okruhy typu:

  • kvalita podnikatelského záměru a přiměřenost požadované částka mikroúvěru;
  • charakter odvětví resp. prostředí, v němž firma podniká, podíl firmy na trhu, klienti a dodavatelé firmy;
  • charakter produktu (služeb) firmy;
  • kvalita vedení firmy;
  • forma a hodnota zajištění úvěru;
  • celkový stav ekonomiky.

Po zhodnocení finančního rizika a obchodního rizika stanoví pracovník mikrofinanční instituce v souladu s danou metodikou celkovou rizikovost (hodnocení sociálních služeb, soc.role v regionu a ekonomické hodnocení žadatele) úvěrového obchodu a doporučí finančnímu partnerovi – investorovi, tj. bance jeho realizaci či zamítnutí.

Oběh peněz

Administrátor, OCCASIO, o.p.s., tj. mikrofinanční instituce , prověří, zda:

Administrátorem úvěrů na internetovém portálu je společnost OCCASIO o.p.s., se sídlem Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1, IČ: 29414733, jednající osoba Ing. Petr Vaškovic (dále jen „Administrátor“). Dlužníkem je fyzická osoba podnikající (FOP) nebo právnická osoba (PO), které čerpá úvěr na základě výsledku internetové aukce na internetovém portálu Administrátora (dále jen „Dlužník“). Věřitelem je fyzická osoba (FO), fyzická osoba podnikající (FOP) nebo právnická osoba (PO), která na základě výsledku internetové aukce na internetovém portálu Administrátora poskytne úvěr Dlužníkovi (dále jen „Věřitel“). Chráněné účty jsou bankovní účty, na které Administrátor přijímá peněžní prostředky od Dlužníka a Věřitele. Administrátor vede odděleně chráněný účet pro splátky, účet pro čerpání úvěru a účet pro smluvní pokuty (dále jen „chráněné účty“).

Interní účet je bankovní účet, na který Administrátor připisuje své vlastní peněžní prostředky, tj. tržby z provedených transakcí (dále jen „interní účet“). Administrátor dle § 20, odst. 1 zákona drží odděleně peněžní prostředky Dlužníka a Věřitele od vlastních peněžních prostředků. Identifikaci bankovních účtů na chráněné účty a interní účet Administrátora vede rovněž banka Administrátora na základě jeho písemného sdělení.
Oprávnění zakládat a rušit chráněné účty má pouze oprávněná osoba jednající za Administrátora. Účty jsou evidovány v účetní evidenci administrátora a jeho interním systému. Oprávnění nakládat s finančními prostředky na chráněných účtech má pouze oprávněná osoba jednající za Administrátora. Zadávání a odesílání platebních příkazů z chráněných účtů je realizováno na dvou úrovních. Jedna osoba generuje platební příkaz v účetním systému a převádí jej do systému elektronického bankovnictví k autorizaci. Platbu v systému elektronického bankovnictví autorizuje osoba jednající za Administrátora, případně osoba touto osobou k takovému úkonu pověřená.

Na účet pro čerpání úvěru zasílá Věřitel peněžní prostředky určené pro poskytnutí úvěru vybranému Dlužníkovi o úvěr (výběr konkrétního Dlužníka provádí Věřitel dle své volné úvahy a vlastních kritérií, bez přispění Administrátora). Administrátor po zaúčtování platební transakce a na základě instrukce od věřitele převede peněžní prostředky z účtu pro čerpání úvěru na účet Dlužníka uvedený ve smluvní dokumentaci. Ve stejný den převede tržbu, která je spojená s poskytnutím úvěru, na svůj interní účet. Veškeré platby jsou jednoznačně označené variabilním symbolem.

Na účet pro splácení úvěru a účet pro smluvní pokuty přijímá Administrátor platby od Dlužníka. Po zaúčtování platební transakce a na základě pokynu Věřitele, převede Administrátor peněžní prostředky náležící Věřiteli na jeho účet uvedený ve smluvní dokumentaci. Pokud připsané peněžní prostředky obsahují tržbu Administrátora, převede Administrátor část peněžních prostředků jemu náležících na svůj interní účet. Převedení peněžních prostředků je realizováno následující pracovní den po jejich připsání na účet Administrátora (tj. Administrátor peněžní prostředky na svém účtu nekumuluje). Veškeré platby jsou jednoznačně označené variabilním symbolem.

Osoba pověřená k vygenerování platebního příkazu a osoba pověřená k ověření a odeslání platebního příkazu v systému elektronického bankovnictví Administrátora mají odpovědnost za splnění povinnosti dle § 20, Zákona o platebním styku a jsou o povinnostech vyplývajících z tohoto zákona náležitě Administrátorem poučeni. Odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z tohoto vnitřního předpisu včetně odpovědnosti za kontrolu jeho dodržování má osoba jednající za Administrátora. V případě jeho porušení osoba jednající za Administrátora vyvodí náležité kázeňské opatření vůči osobě, která tento interní předpis porušila.
Interní směrnice v na ochranu peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce pro účely § 20, Zákona o platebním styku.

V Praze, dne 3.5.2015