Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Obchodní podmínky

handshake-heart

§ 1 Oblast platnosti

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny současné a budoucí obchodní případy realizované mezi OCCASIO o.p.s. a klienty z řad sociálních podniků při zprostředkování mikroúvěrů za účelem zajištění zaměstnanosti osob hendikepovaných na trhu práce. Klienty mohou být výhradně sociální podniky, čili právnické osoby splňující náležitosti dané definicí sociálních podniků. Cílovou skupinou jsou osoby se ztíženým postavením na trhu práce. Podmínky požadované klientem, které jsou rozdílné, rozporné nebo doplňující ve vztahu k těmto všeobecným obchodním podmínkám, nemohou být součástí smlouvy o zprostředkování mikroúvěru. Výjimky z této zásady se mohou týkat jen případů zvláště hodných zřetele a jejich platnost musí být výslovně písemně dohodnuta.

§ 2 Uzavření dohody

 • Přijetí podkladů od zákazníka představuje pouze nabídku na uzavření dohody mezi zákazníkem a OCCASIO o.p.s.. Pokud zákazník dodá požadované údaje a doklady pro zprostředkování úvěru a podpory, v OCCASIO o.p.s. budou zkontrolovány, zda jsou dostatečné k poskytnutí úvěru. OCCASIO o.p.s. je oprávněna odmítnout žádosti o půjčky. Kromě toho jsou rovněž finanční partneři – investoři oprávněni odmítnout žádosti o půjčky.

§ 3 Právo na zrušení dohody

 • Zákazník může zrušit dohodu s OCCASIO o.p.s. do 14 dnů bez udání důvodu písemně (např. dopis, fax, e-mail). Následně již zrušení dohody není možné. Lhůta začíná dnem uzavření smlouvy. K okamžiku účinnosti zrušení musí být vráceny vzájemně přijaté dávky.

§ 4 Závazky OCCASIO o.p.s.

 • OCCASIO o.p.s. se zavazuje v souladu s těmito podmínkami pro zákazníka sjednat smlouvu o úvěru s finančními partnery – investory. OCCASIO o.p.s. neručí za skutečné uzavření úvěrové smlouvy.

OCCASIO o.p.s.:

 • zajišťuje předběžné úvěrové šetření,
 • poskytuje zákazníkovi potřebné informace,
 • analyzuje žádosti zákazníka o úvěr,
 • doporučuje požadovaný úvěr zákazníků finančním partnerům – investorům,
 • informuje zákazníka o uzavření úvěrové smlouvy,
 • pomáhá zákazníkům s vyplněním příslušných smluvních dokumentů,
 • kontroluje splácení úvěru.

Tyto služby jsou poskytovány OCCASIO o.p.s. zdarma. Pokud se vyskytne reálná hrozba nesplacení úvěru je OCCASIO o.p.s. oprávněn účtovat zákazníkovi služby v oblasti krizové intervence za určitých podmínek (viz bod 5). Tyto služby zajistí OCCASIO o.p.s. neodkladně. Služby poskytuje OCCASIO o.p.s. osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.

§ 5 Závazky klienta

Zákazník se zavazuje:

 • uvést pravdivé a úplné informace o své osobní situaci,
 • uvést pravdivé a úplné informace o své finanční situaci.

Zákazník se dále zavazuje bez vyzvání, pravdivě a včas poskytnout OCCASIO o.p.s. informace o zhoršení ekonomické situace, které by mohlo mít vliv na splátky, a neprodleně hlásit změny ve svých osobních údajích (například změny v adresy, e-mailovou adresu, číslo účtu, telefonní číslo, atd.), a to z vlastního podnětu, dále se zavazuje poskytnout OCCASIO o.p.s. kopii smlouvy o půjčce, kopii splátkového kalendáře a dalších dokumentů (změny smlouvy apod.), uzavřených mezi zákazníkem a finančním partnerem – investorem, a to bez zbytečného prodlení po jejich obdržení.

Zákazník je oprávněn používat prostředků přidělených v souladu se smlouvou o půjčce pouze k účelu obsaženému v této smlouvě. K doložení splnění tohoto závazku je povinen archivovat veškeré doklady o užití úvěru (např. faktury) po celou dobu platnosti dohody o úvěru, plus jeden kalendářní rok po skončení platnosti.

Pokud se při uzavírání smlouvy s finančními partnery – investory nebo v průběhu jejího plnění vyskytnou problémy, bude za účelem jejich odstranění OCCASIO o.p.s. zákazníka neprodleně kontaktovat. Tato činnost je zákazníkovi poskytována za úplatu. V této situaci je zákazník povinen dostavit se na pohovor, v jehož rámci bude specifikován rozsah nápravných opatření a jejich pracnost. Intervence ze strany OCCASIO o.p.s. budou zákazníkovi účtovány v sazbě 500 Kč/hodina. Tyto intervence mohou být ze strany OCCASIO o.p.s. poskytnuty ve formě osobního pohovoru, telefonicky nebo e-mailem.

§ 6 Ukončení smlouvy

 • Vzhledem k smluvním závazkům mezi OCCASIO o.p.s. a finančními partnery – investory, pokud jde o asistenci při řádném splácení úvěru ze strany zákazníka, není ukončení po datu účinnosti smlouvy o úvěru ze strany zákazníka možné. Smlouva končí úplným splacením úvěru poskytnutého finančními partnery – investory.

§ 7 Závěrečná ustanovení

 • Předsmluvní vztahy mezi zákazníkem a OCCASIO o.p.s., stejně jako smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Místem výkonu je Praha.

 

Pokud se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či neúplným, platnost zbývajících ustanovení nesmí být dotčena.
Č.revize 01
V Praze dne 18.2.2015